Hoşgeldin, Ziyaretçi ( Üye Ol | Üye Girişi )
<< Önceki Sonraki >>

DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI FINDIKZADE  - 2.100,00 TLİlan Numarası: 26645


Satıcı Bilgisi

diyalog

Üyelik Tarihi:
31.03.2018 13:34

Fatih, İstanbul 32222

(212) 529-9933
Telefon 2: (532) 632-1426

Ödeme

Kabul edilen ödemeler:
Kredi Kartı, EFT/Havale, Teslimatta Ödeme

İlan İşlemleri

Benzer ilanlar

Sponsor

İlan bilgileri

İlan Tarihi: 15.02.2020 14:56
İzlenme Sayısı: 588

Açıklama

Yorum skoru:

DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZİ HOŞGELDİNİZ EMEKLİ SANDIĞI - SSK - SGK - KAYMAKMALIK - ÇALIŞANLARA -BANKALARA İŞİTME CİHAZI VERİLİR. NOT: RAPORLARINIZLA BAŞVURDUNUZDA MERKEZİMİZDE 650 TL CİHAZ İNDİRİMİ YAPILMAKTADIR. SİZLERE ÖZEL KAMPANYALARIMIZ VE İNDİRİMLERİMİZ İÇİN UZMANLARIMIZLA İLETİŞİME GEÇİNİZ. KANAL SAYISI : 4 BANT SAYISI : 14 “Tüm Seviyeler İçin En Uygun Fiyatlı İşitme Çözümü”… Oti­con Get, uy­gun fi­yat­lı işit­me çö­zü­mü su­nan bir ürün aile­si­dir. Din­le­me kon­fo­ru ve ko­nuş­ma an­la­şı­lır­lı­ğı gibi od­yo­lo­jik kav­ram­la­rın su­nul­ma­sı­nı sağ­la­yan baş­lan­gıç se­vi­ye­sin­de bir işit­me çö­zü­mü­dür. Get, stan­dart mo­del­ler ve güç­lü ku­lak ar­ka­sı mo­del­ler­le bir­lik­te, ki­şi­sel ku­lak içi ürün­le­rin hep­si­ni sun­mak­ta­dır. Bu ürün aile­si ha­fif işit­me ka­yıp­la­rın­dan ile­ri de­re­ce­de olan işit­me ka­yıp­la­rı­na ka­dar uy­gu­la­na­bi­lir. Daha iyi işitme için… Açık Kulak Akustiği Get açık ku­lak uy­gu­la­ma­sı­nı ince hor­tum­lu -Cor­da2- ve yu­mu­şak kub­be­ler­le sun­mak­ta­dır. Cor­da2 çö­zü­mü­nün es­te­ti­ği ve dış ku­lak yo­lun­da tı­ka­nık­lık his­si­ni et­ki­li ola­rak azalt­ma­sı, giz­li gö­rü­nüm ve kon­for­lu din­le­me im­ka­nı sağ­la­mak­ta­dır. Direksiyonalite Sur­ro­und, Sp­lit veya Tam Di­rek­si­yo­na­li­te se­çi­mi ki­şi­sel ih­ti­yaç­la­ra göre arka plan gü­rül­tü­sü­nü azalt­ma­nı­zı sağ­lar. Bir­çok prog­ram sa­ye­sin­de en fay­da­lı di­rek­si­yo­na­li­te modu her bir din­le­me du­ru­mu için dü­zen­le­ne­bi­lir. Gürültü Yönetimi Gü­rül­tü yö­ne­tim sis­te­mi, ön­ce­lik­le en az ko­nuş­ma bil­gi­si içe­ren fre­kans­lar­da gü­rül­tü­yü azal­tan ko­nuş­ma ağır­lık­lı bir yak­la­şım kul­la­nır Fir­ma­mız Bün­ye­sin­de Ver­di­ği­miz Hiz­met­ler­den Ba­zı­la­rı; Si­emens Sig­nia işit­me ci­haz­la­rı ve Oti­con işit­me ci­haz­la­rı gibi sek­tö­rün li­der mar­ka­la­rı­nın, has­ta­la­rı­mı­zın işit­me ka­yıp­la­rı­na göre müm­kün olan en uy­gun işit­me ci­ha­zı­nın se­çil­me­si ve uy­gu­lan­ma­sı. Tüm işit­me ci­haz­la­rı­nın tek­nik ser­vis ba­kım ve ona­rım­la­rı, işit­me ci­ha­zı, işit­me ci­ha­zı pili ve işit­me ci­ha­zı ka­lıp­la­rı gibi ih­ti­yaç du­yu­lan ürün­le­rin te­mi­ni, işit­me test­le­ri, ço­cuk­lar­da işit­me tes­ti­nin yo­rum­lan­ma­sı...


İlan Detayları

  • Ürün Tipi
  • Kimden
  • Durumu
  • Tıbbi Malzeme
  • Mağazadan
  • SıfırGenel Soru / Cevap

Bu ilan için hiç soru sorulmamış