Hoşgeldin, Ziyaretçi ( Üye Ol | Üye Girişi )
<< Önceki Sonraki >>

SIEMENS İŞİTME CİHAZLARI  - 1,00 TLİlan Numarası: 26643


Satıcı Bilgisi

diyalog

Üyelik Tarihi:
31.03.2018 13:34

Fatih, İstanbul 32222

(212) 529-9933
Fax: 02125299946

Ödeme

Kabul edilen ödemeler:
Kredi Kartı, EFT/Havale, Teslimatta Ödeme

İlan İşlemleri

Benzer ilanlar

Sponsor

İlan bilgileri

İlan Tarihi: 15.02.2020 14:56
İzlenme Sayısı: 988

Açıklama

Yorum skoru:

DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZİ HOŞGELDİNİZ EMEKLİ SANDIĞI - SSK - SGK - ÇALIŞANLARA - KAYMAKMALIKLARA İŞİTME CİHAZI VERİLİR. SİZLERİ SIEMENS YENİ ÜRÜNLERİ İLE TANIŞTIRMAK İSTİYORUZ YENİ İŞİTME CİHAZLARIMIZI KAŞFETMEYE NE DERSİNİZ ? Siemens Signia Silk 1PX KANAL SAYISI : 16 BANT SAYISI : 32 Silk işitme cihazı ile görünmezlik için yeni bir adım. Se­sin do­ğal akı­şı­na izin ve­rin. Yeni Silk™ dün­ya­nın en kü­çük işit­me ci­haz­la­rın­dan biri, bü­tü­nüy­le uyum için­de ku­la­ğı­nı­za gö­rün­mez bir şe­kil­de otu­rur. Özel üre­ti­len ka­bi­ne ih­ti­yaç ol­ma­yan, sü­per yu­mu­şak ve kon­for­lu olan ci­haz hız­lı­ca uy­gu­la­nır. Şaşır­tı­cı bo­yu­tu­na rağ­men, din­le­me efo­ru­nu azalt­tı­ğı kli­nik ola­rak ka­nıt­la­nan Silk mü­kem­mel işit­me de­ne­yi­mi su­nar. Silk işitme cihazları Kullanıma hazır uyum. Bek­le­me­ye ge­rek yok – ba­sit­çe iler­le­yin, ci­haz­la­rı kul­lan­ma­yı de­ne­yin, ayar­lan­mış ol­ma­lı, he­men sa­hip olun. Sil­k­’in si­pa­riş üze­ri­ne ya­pıl­ma­sı­nı bek­le­me­ni­ze ge­rek yok­tur, nor­mal işit­me ci­haz­la­rı­nın ak­si­ne ku­lak ka­na­lı­na otu­rur. Si­li­kon ya­pı­sı sa­ye­sin­de İşit­me Sağ­lı­ğı Uz­ma­nı­nız ki­şi­sel ter­ci­hi­ni­ze göre ayar­la­yıp uy­gu­la­ya­bi­lir. Böy­le­ce zah­met­siz işit­me ile duy­du­ğu­nuz se­sin key­fi­ni çı­ka­ra­bi­lir­si­niz. Yeni Silk işitme cihazları muhteşem ses kalitesi su­na­bi­len ge­liş­miş özel­lik­le­re sa­hip­tir. Ye­ni­lik­çi bi­na­ural Tek­Mik yön­sel­li­ği, ku­la­ğın do­ğal oda­ğı­nı, ön ta­raf­ta­ki spe­si­fik ses­le­ri art­tı­rır­ken, arka ta­raf­ta­ki ra­hat­sız edi­ci gü­rül­tü­den ayı­rır. Kab­lo­suz bağ­lan­tı­sı sa­ye­sin­de, se­sin ku­la­ğı­nı­za akı­şı­nı sağ­la­ya­bi­lir ve uzak­tan ku­man­da­lar gibi çok çe­şit­li ak­se­su­ar­la­rın uyu­mu ile ke­yif ala­bi­lir­si­niz. Bütünüyle kullanım konforu. Sü­per kü­çük ve yu­mu­şak,Si­li­kon Do­m­’­lar es­nek si­li­kon­dan ya­pıl­mış olup her ku­lak ya­pı­sı­na kon­for­lu bir bi­çim­de uy­gun­dur. His­set­mez­si­niz ve kim­se ta­ra­fın­dan gö­rün­mez­dir.Ha­ya­tın ger­çek se­si­nin key­fi­ni çı­kar­tın.İster açık bir ofis­te, ka­la­ba­lık bir ma­ğa­za­da is­ter­se yo­ğun bir res­to­ran­da olun, or­tam gü­rül­tü­sü­nün çok faz­la ol­du­ğu her yer­de, ko­nu­şa­bil­mek ve kar­şı­nız­da­ki­nin se­si­ni du­ya­bil­mek için kon­sant­re ol­mak ve çaba gös­ter­mek zo­run­da ka­lır­sı­nız. Bu gibi du­rum­lar­da ses­le­ri duy­mak için çaba har­ca­mak ol­duk­ça yo­ru­cu ola­cak­tır – İşit­me en­ge­li bu­lun­ma­yan­lar için bile aynı du­rum söz ko­nu­su­dur. Silk zorluklarla mücadele edebilir. Ge­liş­miş spe­ech­Mas­ter fonk­si­yo­nu ne din­li­yor­sa­nız onu ta­kip et­me­ke­ye de­vam eder. İsten­me­yen ses­le­ri ve arka plan gü­rül­tü­sü­nü azal­tır ve aynı za­man­da ko­nuş­tu­ğu­nuz ki­şi­ye oto­ma­tik ola­rak odak­la­nır. Duy­mak is­te­di­ği­ni­zi net bir şe­kil­de du­ya­bi­lir­si­niz. Bu­nun so­nu­cu ola­rak, Silk ile duy­mak için nor­mal işit­me­ye kı­yas­la daha az yo­ru­lur­su­nuz. Tüm gün.


İlan Detayları

  • Ürün Tipi
  • Kimden
  • Durumu
  • Tıbbi Malzeme
  • Mağazadan
  • SıfırGenel Soru / Cevap

Bu ilan için hiç soru sorulmamış